Vedtægter

Vores arbejde hviler på følgende vedvægter:

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen Grønlandske Børn.
Foreningen blev stiftet den 14. januar 1924 og har hjemsted i Storkøbenhavn og Nuuk.

§ 2 – Formål
Foreningen formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge og på deres muligheder for at bryde sociale mønstre. Formålet søges opnået ved:

• Udvikling og implementering af projekter både i og udenfor Grønland, der styrker grønlandske børn og unges selvværd, handlekompetencer og livskvalitet.

• Andre aktiviteter til fremme af foreningens mål.

Det økonomiske grundlag søges tilvejebragt gennem
• Kontingenter.
• Private bidrag
• Forskellige former for indsamlinger og andre foreningsaktiviteter.
• Offentlige og private tilskud.

Foreningens midler skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om placering af ikke-erhvervsdrivendes fondes midler.

§ 3 – Foreningens medlemmer
Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftlig til foreningens sekretariat pr. postbesørget brev, e-mail eller via foreningens hjemmeside. Ved indmeldelsen skal medlemmet betale kontingent for det fulde kontingent år.

Optagelse kan nægtes når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise henvendelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære årsmøde. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af årsmødet i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra årsmødet, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på dette.

Anmodning om årsmødets efterprøvelse skal fremsættes skriftligt til foreningens sekretariat senest 4 uger efter, at meddelelse om medlemmet er nægtet optagelse, er kommet frem til medlemmet.

Årsmødets beslutning er endelig og kan ikke indbringes for domstolene eller anden offentlig myndighed.

Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens sekretariat, senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

Eksklusion:

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal og med adgang til indbringelse for årsmødet med 2/3 majoritet af de fremmødte på årsmødet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfalden kontingent, slettes dog uden videre for det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingent-restance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab slettes ved sekretariatets foranstaltning. Anmodning om indbringelse af bestyrelsens beslutning for årsmødet skal fremsættes skriftligt til foreningens sekretariat senest 4 uger efter, at meddelelse om medlemmet er nægtet optagelse er kommet frem til medlemmet.

Årsmødets beslutning er endelig og kan ikke indbringes for domstolene eller anden offentlig myndighed.

Medlemsrettigheder:
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.
Medlemmernes hæftelse: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

 

§ 4 – Kontingent

Kontingentåret følger kalenderåret, dog med omlægningsperiode 1. juni 2012 – 31. december 2013, således at kontingen-
tet på årsmødet i maj 2012 fastsættes for hele omlægningsperioden.

Fremover fastsættes kontingent for kalenderåret på årsmødet der afholdes i det foregående år. Som konsekvens heraf
fastsættes kontingentet for 2014 på årsmødet, der afholdes inden udløbet af maj måned 2013.

 

§ 5 – Årsmøde

Det årlige medlemsmøde, der er foreningens øverste myndighed, afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets ud-
løb.

Årsmødet indkaldes med 1 måneds varsel med nedennævnte dagsorden og med angivelse af program. Dagsordenen for
årsmødet skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Eventuelt.

Møderet & stemmeret
Mødeberettiget på årsmødet er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Sekretariatet kan forlange, at der sker skriftlig
tilmelding til årsmødet senest 2 uger ingen mødet afholdes.
Stemmeberettiget på årsmødet er alle foreningens medlemmer, jf. dog for så vidt angår nye medlemmer nedenfor. Hvert
medlem har én stemme, uanset om medlemmet er en fysisk eller en juridisk person.
Et medlem har ikke stemmeret på årsmødet, såfremt medlemmet har været medlem af foreningen i mindre 3 måneder
regnet fra tidspunktet for årsmødets afholdelse.
Et medlem kan afgive stemme ved fuldmagt udstedt til et andet medlem. Et medlem kan kun have fuldmagt fra højst to
andre medlemmer.

§ 6 – Forslag til årsmødet
Forslag til behandling på årsmødet skal være foreningen i hænde senest 14 dage efter udsendelse af mødeindkaldelsen. Udgifterne til årsmødet afholdes af foreningen.

§ 7 – Ekstraordinært årsmøde
Bestyrelsen kan beslutte, at der indkaldes til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker med 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for det ekstraordinære årsmøde.

 

§ 8 – Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-9 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges på årsmødet.

Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for Grønlands Selvstyre. I vakancetilfælde supplerer bestyrelsen sig selv, hvilket godkendes på det førstkommende årsmøde. Af bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år efter tur mindst 1/3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Bestyrelsen udarbejder en skriftlig forretningsorden.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan direkte udgifter forårsaget af hvervet som bestyrelsesmedlem refunderes. Efter bestyrelsens skøn kan der til formanden fastsættes et beløb til dækning af repræsentations- eller andre udgifter.

§ 9 – Bestyrelsesmøder
Formanden indkalder bestyrelsen, når det skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Formanden afgiver på hvert bestyrelsesmøde orientering. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger i bestyrelsen tages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af formandens forfald varetages dennes opgaver af næstformanden, og næstformandens stemme er i så fald afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Af såvel bestyrelses- som forretningsudvalgsmøder optages referat.

 

§ 10 – Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand tillige med yderligere et bestyrelsesmedlem.

§ 11 – Daglig ledelse
Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en generalsekretær og en vicegeneralsekretær.

 

§ 12 – Tegningsret
Foreningen tegnes af:

1. Formanden eller næstformanden i forening med yderligere et medlem af bestyrelsen, eller i forening med forenin-
gens generalsekretær eller vicegeneralsekretær, eller

2. af den samlede bestyrelse.

 

§ 13 – Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de regler, der måtte gælde i årsregnskabsloven eller lignende lovgiv-
ning for foreninger.

§ 14 – Ændringer af vedtægter
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter træffes af årsmødet. Beslutningen kræver, at forslaget om ændring af foreningens vedtægter er forelagt årsmødet af bestyrelsen, og af bestyrelsen besluttet med mindst 3⁄4 af bestyrelsens medlemmer.
For at forslaget om ændring af foreningens vedtægter kan besluttes, kræves tilslutning fra mindst 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede, deltagere i årsmødet.

§ 15 – Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning træffes af årsmødet. Beslutningen kræver, at forslaget om foreningens opløsning er forelagt årsmødet af bestyrelsen, og af bestyrelsen besluttet med mindst 3⁄4 af bestyrelsens medlemmer. For at forslaget om foreningens opløsning kan besluttes, kræves tilslutning fra mindst 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede, deltagere i årsmødet.

Opløses foreningen herefter ved beslutning truffet i overensstemmelse med stk.1, skal foreningens likvidationsprovenue eller overskud ved opløsningen tilfalde en anden forening, som er hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land, og som har et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Afviklingen af foreningen efter beslutning om foreningens opløsning forestås af bestyrelsen.