Vores arbejde

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for at sikre grønlandske børn en tryg barndom og en god fremtid med uddannelse og job. Vi arbejder både i Grønland og Danmark - og vi arbejder med de helt små børn og op til gruppen af unge voksne.

Derfor arbejder vi i Grønland

De fleste børn i Grønland trives og har et godt liv, men omkring en tredjedel af alle grønlandske børn i Grønland vokser op i hjem præget af omsorgssvigt. Hjem hvor alkohol, vold, overgreb og/eller alvorlige afsavn i større eller mindre grad er en del af hverdagen. Det vil vi gøre noget ved.

Samtidig er situationen den, at mange unge i Grønland afslutter folkeskolen med ringe faglige kundskaber, samt manglende motivation og muligheder for at komme videre i uddannelse. Mere end 60 procent af de unge i Grønland er ikke gået videre på en ungdomsuddannelse eller efterskole, inden de er fyldt 18 år, og en tredjedel af de unge mellem 16 og 25 år er hverken i uddannelse eller beskæftigelse.

Der er knap 56.000 indbyggere i Grønland – heraf ca. 15.000 børn og unge i alderen 0-18 år

 

Derfor arbejder vi i Danmark

Vi møder meget ensomme og isolerede grønlandske familier, børn og unge, som har svært ved at finde fodfæste i Danmark. Det påvirker børnenes skolegang, fritidsliv og på sigt muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Selvom mange grønlændre i Danmark klarer sig godt, er der stadig altfor mange, som ikke gør. Undersøgelser viser, at der er en markant større arbejdsløshed, lavere indkomst, større misbrug mv. blandt grønlændere, der bor i Danmark. Tre gange så mange grønlandske børn anbringes uden for hjemmet set i forhold til børn i Danmark generelt. Og grønlandske børn har i snit fire gange så mange støtteforanstaltninger, som andre børn i Danmark. Der er altså behov for, at grønlandske familier støttes til at få et godt liv i Danmark.

Der bor godt 16.000 grønlændere i Danmark, heraf er cirka 3.000 grønlandske børn i alderen 0-18 år. Foreningen Grønlandske Børn skønner, at ca. 600 grønlandske børn i Danmark er socialt udsatte eller i risiko for at blive socialt udsatte.